Moció del PPC subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics

Moció del PPC subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics

Vídeo Intervenció Enric Millo

El Parlament de Catalunya ha rebutjat aquesta tarda les mesures per lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics presentades pel Diputat del PPC, Josep Enric Millo.

El que si que ha aprovat el Parlament a petició també del Diputat del PPC, Josep Enric Millo és la següent declaració de principis generals :

«El Parlament de Catalunya manifesta la més enèrgica repulsa i rebuig a qualsevol conducta protagonitzada per càrrecs públics i càrrecs electes manifestament il•lícita i il•legal que constitueixi un cas evident de corrupció política i institucional»

«El Parlament de Catalunya, com a màxima institució política representativa de la ciutadania, vol palesar el seu suport i la seva plena confiança en les institucions polítiques i en les diferents administracions públiques de Catalunya, dipositàries en darrer terme de l’interès general»

Mesures Rebutjades

Mesures d’ordre institucional:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, en el termini màxim d’un mes, presenti el projecte de llei de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que ha de tenir com a principal objectiu enfortir i millorar els procediments i instruments de control i fiscalització del sector públic català. En concret, el projecte regularà els aspectes següents:

– La definició clara i precisa dels ens, organismes i entitats vinculades al sector públic subjectes a fiscalització.

– La concreció, simplificació, agilitació i abast dels procediments d’intervenció i dels instruments de fiscalització posats a mans de la Sindicatura de Comptes per tal de poder canalitzar les denuncies, queixes i sospites de gestió negligent que afectin al sector públic català.

– En definitiva, mesures de millora i enfortiment de la institució, en especial pel que fa a la seva funció de fiscalització dels Ens Locals de Catalunya.

2.El Parlament de Catalunya, abans de finalitzar l’any 2009, garantirà la posada en funcionament a ple rendiment de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), organisme públic independent vinculat a la Cambra, tot dotant-la dels mitjans humans, tècnics i materials necessaris per tal de poder exercir les seves competències i ser operativa a partir de l’1 de gener de 2010. En aquest sentit, el Parlament ha de garantir l’aprovació de les “Normes d’Actuació i de Règim Interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya” abans del proper 15 de desembre de 2009, i el director de la OAC haurà de comparèixer davant la Comissió d’Afers Institucionals a més tardar el 31 de gener de 2010 per tal de donar compte del compliment d’aquest punt.

Mesures d’ordre legislatiu i administratiu:

1.El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar, en el marc del que disposa l’article 159, apartat 3, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, una llei de contractes i concessions de les administracions públiques que serveixi per enfortir els instruments de transparència i control en la contractació, alhora que agiliti els procediments de licitació, adjudicació i pagament, i això sense perjudici de l’aplicació de la legislació sobre els contractes de les Administracions Públiques en tant que norma bàsica de l’Estat.

2.El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modificar la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de regular-ne unes normes que dotin de més eficàcia, garantia, transparència i agilitat el procediment administratiu, a més d’adequar l’organització dels departaments de la Generalitat a criteris més racionals i transparents.

3.El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar una reforma urgent de la legislació urbanística de la Generalitat amb l’objectiu de garantir i reforçar la transparència en la tramitació dels procediments d’aprovació de plans i instruments urbanístics, assolir més cotes de participació ciutadana en l’aprovació dels diferents instruments urbanístics, enfortir la intervenció econòmica i jurídica local en aquests tràmits i agreujar el règim sancionador per conductes il•lícites urbanístiques comeses per agents públics i privats que intervenen en les tramitacions de la gestió urbanística.

4.El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que s’adreci al Govern de l’Estat amb l’objectiu de fer-li arribar un informe jurídic específic, prèviament consensuat amb tots els grups parlamentaris, sobre les modificacions legislatives competència de l’Estat que es consideren necessàries i adients per lluitar de forma eficaç contra la corrupció.

En concret, l’informe esmentat haurà de prestar especial atenció a les disposicions següents:

– Les que afecten a la contractació administrativa

– El règim d’actuació de les administracions locals

– La funció d’intervenció econòmica dels ens locals

– La transparència administrativa

– La responsabilitat dels agents públics per la realització de conductes il•lícites i il•legals.

5.El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini màxim de tres mesos, una normativa de desplegament de l’article 71, apartat 4, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que doti d’autèntic contingut el principi de transparència que informa la organització i funcionament de l’Administració Pública a Catalunya.

Sin comentarios

Publica un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies